کلینیک های طب سالمندان کلینیک های چندتخصصی اند که مسئولیت آنها با متخصص طب سالمندان یا پزشکان آموزش دیده در زمینۀ سالمندان است که به جای نگاه یک جانبه و عضومحور به سالمندان، به آنها دیدی چندجانبه و کلی دارند و هدف آنها حفظ و ارتقای سالمت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان و حتی پیش از دوران سالمندی است. در این کلینیک ها پس از ارزیابی کامل سالمند، متخصصان یک طرح جامع پیشگیری، مراقبت و درمان را برای ایشان برنامه ریزی می کنند. این طرح درمان هم درمان های معمول و همیشگی و هم توصیه های الزم دربارۀ شیوۀ زندگی، آموزش های لازم، توان بخشی، حتی تغییرات موردنیاز در محیط و مراقبت های الزم برای سالمند را دربرمی گیرد.